Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Groenverbeteringsplannen

We maken per wijk groenverbeteringsplannen, waarin we samen met de inwoners afspreken hoe het groen eruit komt te zien. Het beheer, de ontwikkelingen en besluiten (zoals kapvergunningen) worden getoetst aan het plan en verlies aan groen wordt gecompenseerd. Wij maken voortaan onderscheid tussen verschillende typen groen met afzonderlijke doelen. Zo zorgen we ervoor dat we allemaal blijven profiteren van het groen in de stad.

 • Speelgroen ontwikkelen

Het speelgroen moet een veilige, uitdagende en schone omgeving bieden om te kunnen spelen en sporten. Dat groen vinden we vooral terug in de wijkparken en op speelplekken. In iedere wijk moeten kinderen in dit groen kunnen spelen.

 • Leefgroen verbeteren

Het leefgroen betreft het groen dat het straatbeeld bepaalt, dus de bomen en het groen dat iedereen ziet, wanneer je een winkel, bedrijf of gewoon iemand in de stad bezoekt. Dat groen is het visitekaartje van onze stad en moet er goed verzorgd uitzien.

 • Klimaatgroen ontwikkelen

Het klimaatgroen is groen dat we in de stad gaan aanbrengen, om hitte en wateroverlast in de wijken te bestrijden. Dit groen kan met elk ander type groen gecombineerd worden.

 • Natuurgroen beschermen

Natuurgroen is het groen waar de natuur zijn gang mag gaan en waarmee we dus de biodiversiteit beschermen. Dat groen richten we zo in dat we er zo weinig mogelijk onderhoud aan moeten doen. Het geld dat we zo besparen gebruiken we voor het onderhoud van de andere soorten groen.

 • Groen behouden we samen

Door de groei van de stad en de klimaatverandering zal iedereen moeten werken aan het leefbaar en betaalbaar houden van de stad. Bijvoorbeeld, door het tegelvrij maken van de tuinen in de stad, blijft de regenwaterafvoer betaalbaar. De opwarming van de stad kun je bijvoorbeeld afremmen door het realiseren van daktuinen en groene gevels. De gemeente ondersteunt en stimuleert maatregelen die op particuliere grond genomen worden.

 • Natuur- en milieueducatie in ere herstellen

De natuur- en milieueducatie door de gemeente wordt nieuw leven ingeblazen, want om concrete doelen voor de natuur te realiseren heb je draagvlak en goed geïnformeerde bewoners nodig. Op wijkniveau zullen wijktuinen hier een belangrijke bijdrage aan gaan leveren.

 • Herstel van natuur en biodiversiteit

In de ring van parken rond Zoetermeer, gaan we de natuurwaarden versterken en verbeteren. We laten het oppervlak van natuurgebied groeien en beschermen die gebieden goed. Want contact met de natuur krijg je pas als je wildernis ook vlakbij huis kunt ervaren.

 • Agrarische natuur bevorderen

Grootschalig natuurherstel in het landbouwgebied rond Zoetermeer is noodzakelijk. De milieuproblemen die we door de landbouw ook in de stad ervaren, zoals luchtverontreiniging en bodemdaling die veroorzaakt wordt door mest en ontwatering van de polders, moeten juist daar aangepakt worden. Op eigen grondgebied van de gemeente, in de Meerpolder, geven we het goede voorbeeld door het ondersteunen en stimuleren van grondgebonden biologische landbouw, en gaan we daar alsnog een weidevogelreservaat te realiseren.

 • Metropoolpark ontwikkelen

Op de lange termijn transformeren we de parken en landbouwgebieden rond Zoetermeer naar een duurzaam grootschalig metropoolpark, rijk aan biodiversiteit en aantrekkelijk om te ontdekken. Een natuur- en recreatiegebied van internationale betekenis die als economische motor zal dienen voor de stad Zoetermeer, dat daarin functioneert als het stedelijk cultureel centrum van het Metropoolpark.

 • Blauwalg aanpakken

We gaan met het Hoogheemraadschap in gesprek om het water van de Zoetermeerse Plas zo snel mogelijk te ontkoppelen van het met meststoffen vervuilde polderwater. Alleen zo kan de overlast door blauwalgen in de Zoetermeerse Plas verdwijnen.

 • Natuur beter beschermen

Verlies aan biodiversiteit wordt een geldige reden om een plan niet door te laten gaan. We maken een rode lijst van kwetsbare soorten die in Zoetermeer voorkomen, deze soorten worden extra beschermd. Bij het isoleren van woningen, zorgen we voor duurzame oplossingen voor de verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen, die in de woningen leven.