Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Schoon rijden bevorderen

Naast maatregelen om het elektrisch rijden te bevorderen, gaan we aan de slag met stimulerende maatregelen om vervuilende diesels die in de stad rondrijden, versneld van de weg te halen.

  • A12 overkappen

We streven ernaar om, aansluitend op de al bestaande plannen voor de Afrikaweg, de A12 zoveel als mogelijk te overkappen.

  • Meten van de luchtkwaliteit

Door het meten van de luchtkwaliteit weten we beter waar de maatregelen het meest nodig zijn, maar ook waar mensen zich geen zorgen meer hoeven te maken.

  • Inrichting van het openbare groen

We richten het openbare groen zo in, dat het groen en de bomen ons maximaal beschermen tegen belangrijke bronnen van luchtvervuiling.

  • Beter beschermen van kwetsbare locaties

Kwetsbare locaties, zoals plekken waar kinderen buiten spelen, worden ontwikkeld op plaatsen waar de luchtverontreiniging zo laag mogelijk is. We zijn voortdurend op zoek naar oplossingen om de verontreiniging op nieuwe en bestaande locaties zo klein mogelijk te houden.

  • We doen mee aan de rookvrije stad

De rookvrije stad streeft ernaar om het roken op openbare plaatsen te beperken. Dat stimuleert tegelijkertijd de bewustwording over het belang van schone lucht.

  • Verminderen van uitstoot van houtrook

Houtrook is een onderschatte, maar, vooral in steden, een belangrijke oorzaak van luchtvervuiling. We gaan daarom werken aan bewustwording en streven naar gedragsverandering.

  • Vuurwerkvrije zones

Tijdens oud en nieuw is sprake van onverantwoord hoge concentraties van vervuilende stoffen in de lucht. We gaan door met het pleiten voor vuurwerkvrije zones.