Begroting Zoetermeer moet socialer en groener

De fractie van GroenLinks kijkt met gemengde gevoelens terug op de resultaten van het begrotingsdebat. De fractie kreeg voor vier ingediende moties een ruime meerderheid, en met het positieve resultaat van 7 andere door de fractie mede ingediende moties, een tijdelijke oplossing voor de wijkrestaurant en het behoud van kleine speelplekken in de wijk, is de fractie ook zeer tevreden. Maar de begroting gaat niet over moties, maar over waaraan het geld uitgegeven wordt. En die begroting is nog steeds niet sociaal en groen genoeg om hiermee in te kunnen stemmen.

 

Brede steun voor duurzame voorstellen

In samenwerking met GroenLinks Lansingerland had de fractie een motie ingediend om het P&R terrein bij station Bleizo ook te gaan benutten als duurzame energiecentrale. Deze motie werd met algemene stemmen door de raad aangenomen. De wethouder waarschuwde nog wel dat dit ten koste zou kunnen gaan van geplande bomen in het gebied, maar wij zijn ervan overtuigd dat hiervoor een oplossing gevonden kan worden. Bovendien verdwijnen hier geen bomen. Ook het voorstel om groene leges in de stad mogelijk te maken werd met een grote meerderheid aangenomen. Groene leges houdt in dat voor duurzame investeringen door particulieren, waarvoor een vergunning nodig is geen leges gevraagd wordt, als voor de meest duurzame oplossing gekozen wordt. 

Extra instrument voor samenspraak

Deze collegeperiode staat in het teken van de samenspraak. Ondanks alle pogingen om inwoners bij de plannen van de gemeente te betrekken gebeurt het vaak dat inwoners te laat weten welke plannen in hun buurt op stapel staan. Het is heel gebruikelijk om wanneer er iets nieuws gebouwd wordt om hier grote borden te plaatsen met wat voor moois er allemaal gaat komen. Ons voorstel zorgt ervoor dat die borden ook geplaatst kunnen gaan worden voordat de plannen definitief zijn, zodat iedereen kan weten dat er iets staat te gebeuren.

Zoetermeer toegankelijker

Tegelijkertijd met ons voorstel om werk te maken van de toegankelijkheid van Zoetermeer, werd ook een initiatiefvoorstel en een andere motie van gelijke sltrekking ingediend. Het is duidelijk dat de gemeenteraad echt werk wil gaan maken van de toegankelijkheid van Zoetermeer.

Behoud kleine speelplekken

Dankzij constructieve samenwerking tussen de oppositiefracties kwam er een voorstel op tafel dat uiteindelijk door de raad werd gesteund. De kleine speelplekken blijven bestaan, dankzij extra geld dat de raad hiervoor heeft uitgetrokken.

Tijdelijke oplossing voor wijkrestaurants

Ook voor de wijkrestaurants is een tijdelijke oplossing gevonden. De raad heeft geld uitgetrokken om in 2017 tot aan het moment dat duidelijkheid is over de toekomst van deze voorziening, deze ook in het weekeinde open te houden.

Begroting moet duurzamer, groener en socialer

Hoewel de collegepartijen deze keer meer ruimte gaven aan de voorstellen van de oppositie, is wat de fractie van GroenLinks betreft de begroting niet duurzaam, groen, en sociaal genoeg. Het inmiddels vastgestelde programma Duurzaam en Groen miste elke ambitie voor de natuur in de stad en het toch wel ambitieuze programma voor CO2-reductie ontbeert de financiële middelen om het echt een succes te laten worden. Het college trekt voor participatie en zorg niet meer geld uit dan het Rijk hiervoor beschikbaar stelt, terwijl de fractie vindt dat de zorg voor mensen altijd voorop moet staan. Dus niet de budgetten die het kabinet Rutte II beschikbaar stelt. We zien nu al, dat de tekorten in de zorg opgebracht worden door zogenaamde meevallers in de WMO. Of de WMO cliënten dat ook als een meevaller zien, betwijfelt de fractie. Ook vindt GroenLinks dat het economisch beleid van het college te weinig rendement heeft en ook te weinig oog heeft voor de hardnekkige werkeloosheid onder laag opgeleiden. Bovendien is GroenLinks nog lang niet overtuigd van de effectiviteit van de armoedebestrijding in deze stad.