Begrotingsdebat tweede termijn, een groene en sociale stad een klein stukje dichterbij

Tijdens de tweede termijn van het begrotingsdebat bleken de voorstellen van GroenLinks, zowel bij de raad als bij het college positief te zijn ontvangen. Met de aangenomen of overgenomen voorstellen heeft de fractie van GroenLinks een aanzet gegeven om de stad Zoetermeer weer een klein beetje groener en socialer te maken.
Omdat het college voldoende financiële ruimte voor nieuwe plannen in de volgende raadsperiode heeft vrijgehouden, niet vlak voor de verkiezingen met geld smijt én omdat in de begroting ook enkele van door GroenLinks ingediende voorstellen uit het voorjaarsdebat zijn opgenomen, heeft de fractie voor het eerst sinds jaren voor de begroting gestemd.

Een belangrijk deel van de tweede termijn van het begrotingsdebat in de gemeenteraad van Zoetermeer ging over de vraag of Sinterklaas bestaat. Volgens enkele lokale partijen in de raad was er voldoende geld op de begroting om verschillende belastingen te verlagen, maar uit de reactie van het college bleek al snel dat schijn bedriegt en dat deze fracties onverantwoorde riscico's nemen met het huishoudboekje van de gemeente. Op langere termijn komt de gemeente met grote tekorten te zitten, en dan moeten de belastingen juist weer worden verhoogd.

Dat de verleiding groot is om voor Sinterklaas te spelen in verkiezingstijd is begrijpelijk, maar dat is niet de manier waarop GroenLinks de lasten wil verlagen. Wat GroenLinks betreft worden de lasten vooral verlaagd voor diegenen die de prijs van de crisis het meest hebben moeten betalen. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die een hogere eigen bijdragen moeten betalen voor minder zorg die ze tegenwoordig ontvangen. Wat GroenLinks betreft zou de raad de begroting van de gemeente wel ieder jaar kritisch moeten onderzoeken op mogelijkheden om besparingen door te voeren. Met deze opbrengsten voeren we de veranderingen door om deze stad groener en socialer te maken.

Na duidelijke toezeggingen van het college op onze moties over de groene omloop, de sloop van Palenstein, duurzame maatregelen doorvoeren en het aan banden leggen van roofvogelshows heeft de fractie deze moties ingetrokken. Op voorhand was het onduidelijk of voor deze moties een meerderheid in de raad verkregen kon worden, en dankzij de toezegging van het college wordt er nu wel werk van gemaakt. Van de moties die wel in stemming gebracht werden, werd de moties om de blauwalg in de Zoetermeerse Plas aan te pakken (21-17), de motie over de Kleinsmagelden (36-2) en de motie om van het gruttolandje in het Buytenpark en het libellenreservaart natuurkernen te maken, aangenomen. Alleen voor de motie om mensen van buitenlandse afkomst zonder stemrecht voor de tweede kamer, te informeren dat zij wel aan de gemeenteraadsverkiezingen mogen meedoen, was geen meerderheid (13-25).