Fractie tevreden na stevig begrotingsdebat

Het begrotingsdebat 2019 stond in het teken van de tekorten op de begroting vanwege de forse overschrijding door extra jeugdzorggebruik. Ondanks de tekorten is de fractie van GroenLinks blij dat het extra geld uit het collegeakkoord voor maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, groen/natuur, zorg en wijkgericht werken grotendeels gehandhaafd blijven.

Daarnaast zijn tijdens het debat 3 van de 4 ingediende moties van GroenLinks aangenomen te weten: Plas van Poot tot natuurkerngebied benoemen, geen wegwerpplastic meer op evenementen en het ondertekenen van het charter voor diversiteit. Door de tekorten in de jeugdzorg stond de begroting voor komend jaar ruim 7 miljoen euro in de min. Om dit gat te kunnen dichten zijn de reserves gebruikt en worden onderdelen van het coalitieakkoord in 2019 nog niet uitgevoerd. Zo worden de extra jongerenwerkers en het budget voor diversiteit een jaar vooruitgeschoven. In elk geval is de fractie blij dat er geen taakstellingen op de jeugdzorg worden opgelegd, die ten kosten hadden gegaan van de kwetsbare kinderen in onze stad. In 2019 wordt er daarnaast nog altijd 5,5 miljoen extra geïnvesteerd in de energietransitie, groen/natuur, zorg en wijkgericht werken. In combinatie met een plan om de begroting vanaf 2020 structureel gezond te maken, is dit voor de fractie reden geweest om in te stemmen met de begroting.

Daarnaast zijn er een kleine 50 moties en amendementen ingediend. Gezien de financiële situatie is de fractie kritisch geweest in het indienen en steunen van moties. Dit waren niet altijd makkelijke keuzes. Bijvoorbeeld de motie die opriep om te komen tot een dierenwelzijnsbeleid. Een motie waar de fractie inhoudelijk volledig achter stond, maar dat flinke financiële impact heeft. GroenLinks heeft daarom voor dit moment tegen gestemd, nadat het college heeft toegezegd het idee af te wegen in de richting van het voorjaarsdebat wanneer de hele begroting onder de loep wordt genomen.

GroenLinks heeft zelf 4 moties ingediend om een aantal keuzes te maken in ons beleid. De belangrijkste motie ging over het benoemen van de Plas van Poot tot natuurkern. Dit bijzondere stukje natuur werd bedreigd met ontwikkelingen van woningen en een brug over de plas. Nu de motie is aangenomen krijgt dit gebied een beschermde status. De tweede motie, die unaniem is aangenomen, betreft een verbod op het gebruik van wegwerpplastic door organisatoren van evenementen in Zoetermeer. De derde motie die is aangenomen betrof het ondertekenen van het charter voor diversiteit. Hierbij committeert de gemeente zich om de eigen organisatie diverser te maken in elk opzicht. Helaas bleek er geen steun om Zoetermeer tot kinderpardongemeente te benoemen en daarmee een signaal af te geven aan het kabinet dat deze kinderen in Nederland moeten blijven.