GroenLinks waardeert stap richting oplossingen begroting jeugdzorg

De problemen met de begroting van de jeugdzorg zijn niet makkelijk op te lossen. GroenLinks bedankt het college en ambtenaren om met een voortgangsrapportage te komen. Het is te zien dat er hard gewerkt wordt om de oorzaken achter de tekorten te achterhalen. Zo komen we stap voor stap tot oplossingen en dat waardeert GroenLinks. Raadslid Derya Yula sprak tijdens de commissievergadering namens de fractie over het voortgangrapportage dat werd aangeboden door wethouder Jakobien Groeneveld en stelde nog enkele vragen. 

GroenLinks vindt het een goede ontwikkeling dat er meer grip is op verwijzingen in de jeugdhulp, ook wordt minder vaak naar de gespecialiseerde vormen van jeugdhulp verwezen. Hierin zien wij echter een valkuil, de valkuil waarbij jeugdigen die daadwerkelijk een gespecialiseerde vorm van jeugdhulp nodig hebben, worden verwezen naar hulp welke ontoereikend is. Met als gevolg dat er meer hulp nodig is voor dezelfde jeugdige. Is het college zich bewust van deze mogelijke valkuil en welke maatregelen kan het college nemen om dit te voorkomen?

GroenLinks heeft eerder de relatie van jeugdhulp met huiselijk geweld en kindermishandeling genoemd. In het rijtje van factoren, welke door de Taskforce onderzocht zijn, missen wij dit onderdeel. Kan de Taskforce, in het vervolgonderzoek, huiselijk geweld/kindermishandeling in het rijtje van factoren opnemen en nader onderzoeken?

Eerder hebben wij gesteld dat facturen tijdig ingediend moeten worden. Nu lezen we dat er voor het indienen van declaraties een wettelijke termijn van vijf jaar geldt. Voor GroenLinks is het wenselijk dat de gemeente meer grip krijgt op contractmanagement en dat er in nieuwe contracten duidelijke afspraken worden gemaakt over facturen en declaraties. Wij horen graag van de wethouder welke mogelijkheden hierin zijn (ondanks de wettelijke termijn).

In de voortgangsrapportage hebben wij gelezen dat de stijging van de kosten wordt veroorzaakt door o.a. de intensiteit van hulptrajecten. GroenLinks vraagt zich af hoe het komt dat er meer hulp voor dezelfde jeugdige nodig is? Heeft de Taskforce, naast de inhoudelijke screening van verlengingen, ook gekeken naar andere factoren, zoals bijv. verkeerde verwijzingen, de gevolgen van wachtlijsten, de ernst van de problematiek van een jeugdige of het niet goed zicht hebben op het onderliggend probleem in een gezin?

GroenLinks wilt meer inzetten op preventie. Wij onderstrepen dan ook de uitspraak ‘beter voorkomen, dan genezen’. Als we kijken naar het aantal echtscheidingen en opvoedproblemen kan preventie wat ons betreft al voor de geboorte van een kind zijn. Daarnaast vinden wij het van belang dat we niet over maar met de jeugdigen praten. GroenLinks pleit daarom voor samenspraak in de jeugdhulp.