Het bomenbeleid verandert voorlopig niet

Maandag 8 februari vond in de raad besluitvorming over het burgerinitiatief "prettig wonen tussen de bomen" plaats. Hoewel het college in het raadsvoorstel voorstelde het burgerinitiatief zelf niet over te nemen, werd in het raadsbesluit wel een belangrijke beleidswijziging aangekondigd. Het huidige "nee, tenzij" beleid zou volgens de toelichting van het besluit op termijn vervangen worden door "duurzaam bomen beheer". Hierover waren zelfs al berichten in de lokale media verschenen. Wat de fractie van GroenLinks betreft is het helemaal niet nodig om het "nee, tenzij" beleid zoals dat in 2011 door de raad is vastgesteld, te veranderen. Het beleid biedt voldoende waarborgen om in het geval van overlast een zorgvuldig besluit over de kap van bomen te nemen. Daarom heeft GroenLinks een amendement op het raadsvoorstel ingediend waarmee expliciet niet besloten wordt om het bomenbeleid te wijzigen. Ons amendement werd gesteund door de fracties van VVD, CU/SGP, SP, PvdA en bij de stemming in de raad bleek door de voorstem van de LHN er een ruime meerderheid voor het amendement te zijn. Hiermee blijft het bomenbeleid in Zoetermeer voorlopig nog ongewijzigd

Het burgerinitiatief was ingediend door een groep van ruim 400 inwoners die concreet overlast ervaren van bomen en naar hun opvatting tot nu toe onvoldoende door de gemeente gehoord werden. In het burgerinitiatief stonden dan ook een reeks van gedetailleerde criteria op grond waarvan bomen als overlastgevend aangemerkt konden worden. Dat zou dan een reden zijn om een boom te kappen, sterk terug te snoeien, dan wel te vervangen door een kleinere boom. Hoe dan ook, zou dat een enorme hoeveelheid verlies aan groen kunnen betekenen. Hoewel de fractie zich best kan voorstellen, dat je overlast kunt ervaren van een boom, hoeft dat niet te betekenen dat een boom altijd het veld moet ruimen. De intrinsieke waarde van bomen moet immers ook gerespecteerd worden. Bovendien kan de ene inwoner bijvoorbeeld last hebben van overmatige schaduw, terwijl de andere inwoner juist heel erg blij is met die schaduw. Dat neemt niet weg dat de gemeente bij het behandelen van verzoeken met betrekking van overlast daar best wat meer energie in kan steken en samen met de bewoners kan kijken of er binnen het bestaande bomenbeleid een bevredigende oplossing gevonden kan worden.

In het kader van het huidige bomenbeleid kan er in zulke gevallen een onafhankelijke adviescommissie ingeschakeld worden. Zo'n commisie kan een beslissing nemen die afwijkt van de regels van het huidige bomenbeleid. Tijdens de behandeling in de commissie bleek dat eigenlijk nooit eerder van zo'n commissie gebruik gemaakt was. In het raadsvoorstel is opgenomen dat voor het vervolgproces zo'n commissie wordt ingesteld. Deze commissie gaat bovendien aan de hand van de opgedane ervaringen een onafhankelijk advies over het bomenbeleid  aan het college geven. De vraag of het nodig is om het huidige beleid aan te passen, en hoe die aanpassingen er dan uit zullen zien, zal dus later door de raad beantwoord moeten worden. Het huidige bomenbeleid blijft nog van kracht.