Terugdringen plastic afval in Zoetermeer

Straten, bermen, stranden en zeeën worden steeds meer vervuild door plastic. Rietjes, flesjes en wattenstaafjes worden kort gebruikt, dan weggegooid en drijven vervolgens honderden jaren in de oceanen. Wereldwijd worden er jaarlijks vijf biljoen plastic tassen geproduceerd. Hiervan wordt slechts 9 procent gerecycled. Het overige ligt op enorme afvalhopen of drijft rond in oceanen. In de oceanen drijft naar schatting nu al meer dan 250.000 ton plastic rond.

De beste manier om deze vervuiling tegen te gaan, is zo min mogelijk wegwerp plastic te gebruiken. Door het terugdringen van het gebruik van plastic zal er ook minder zwerfafval zijn, wat goed is voor de uitstraling van de publieke ruimte. GroenLinks en D66 willen hieraan graag bijdragen door het gebruik van plastic wegwerpartikelen in Zoetermeer zoveel mogelijk te ontmoedigen. Vanuit de Rijksoverheid is er al een verbod op gratis plastic tassen. Er zijn wat uitzonderingen, bijvoorbeeld voor onverpakt fruit, vis en vlees. Dit verbod lijkt nu al effectief te werken. Graag willen we met het college nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn te benutten om het gebruik van wegwerpplastic in Zoetermeer terug te dringen. 

Daarom stelden de fracties van GroenLinks en D66 gezamenlijk de volgende schriftelijke vragen:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Welke mogelijkheden ziet het college om de hoeveelheid plastic wegwerpafval in Zoetermeer terug te dringen?

2. Is het college bereid om over de reductie van het gebruik van plastic tasjes in overleg te treden met winkeliers- en ondernemersorganisaties in Zoetermeer?

3. Is het college bereid om met andere gemeenten, zoals Rotterdam en Den Haag contact op te nemen over hun ervaringen met de aanpak van dit probleem? En over het resultaat de gemeenteraad te informeren?

4. Hoe kijkt het college aan tegen een algemeen verbod voor het verstrekken van plastic tasjes in Zoetermeer?

5. Kan in het kader van informatie aan de inwoners aandacht worden besteed aan de reductie van het gebruik van plastic wegwerpafval in het algemeen en van het gebruik van plastic tasjes in het bijzonder? Zo ja, waaraan wordt daarbij concreet gedacht en op welke termijn?