Kleine Vos
Kleine Vos

Veel steun voor groen in de gemeenteraad

De fractie van GroenLinks kijkt tevreden terug op de resultaten van het voorjaarsdebat. Vijf van de acht door GroenLinks ingediende moties werden aangenomen en één motie kon na een toezegging ingetrokken worden. 

De fractie van GroenLinks kijkt tevreden terug op de resultaten van het voorjaarsdebat. Vijf van de acht door GroenLinks ingediende moties werden aangenomen en één motie kon na een toezegging ingetrokken worden. 

Met name de groene moties van GroenLinks kregen deze keer veel steun in de raad. Een motie voor natuurontwikkeling bij de Zoetermeerse Plas, een plan uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks werd aangenomen. Ook de motie om het ecologisch beheer van de bermen te versterken haalde het. Onze klimaatmoties, waaronder de motie om mee te doen aan operatie Steenbreek en de motie om de CO2 uitstoot van de door de gemeente veroorzaakte mobiliteit terug te dringen kregen ook ruimschoots voldoende steun. 

Fractievoorzitter Marcel van der Tol: "Verheugend was vooral om te zien, hoeveel groene moties er door andere partijen zijn ingediend en zijn aangenomen. De raad heeft laten zien dat het signaal dat veel minder Zoetermeerders in deze stad natuur ervaren, om een passende reactie vraagt". Dankzij meerdere moties over de verbetering van de natuureducatie, maar vooral dankzij een motie van D66, die mede ingediend is door GroenLinks zal er in 2018 meer budget voor natuureducatie vrijgemaakt worden. 

Helaas strandde de poging van de oppositie om de vijf fietsenstallingen weer allemaal bewaakt te krijgen. Een compromisvoorstel van de collegepartijen om niet drie maar vier fietsenstallingen te bewaken (de stalling van Rokkeveen komt erbij) werd daarna wel met algemene stemmen aangenomen. "Dit verdient geen schoonheidsprijs", zegt Marcel van der Tol. "Eerst besluit de raad om twee stallingen niet meer te bewaken en nog geen maand later, na veel protesten uit de samenleving, gaat er toch weer eentje wel bewaakt worden. Waarom beide stallingen niet bewaakt kunnen blijven, blijft voor mij een raadsel. Ik kan dit besluit niet uitleggen."

Ook de motie op het gebied van bestrijding van discriminatie, met name waar het gaat om het bevorderen van de meldingsbereidheid, werd door de raad omarmd. Deze moties zullen, samen met de 16 andere aangenomen moties van andere fracties die GroenLinks mede heeft ingediend, de stad natuurlijker, duurzamer en socialer gaan maken. 
En zoals Jordy Boerboom in de tweede termijn van de raad namens GroenLinks de perspectievennota van het college samenvatte: "Als je als college successen wilt vieren, moet je vooral de moties van GroenLinks uitvoeren."