Visie fractie op resultaten college 2017

Tijdens de raadsvergadering van vanavond is er teruggekeken naar de resultaten behaald door het vorige college in het jaar 2017. De fractie heeft de stukken doorgenomen en heeft het college verschillende vragen gesteld. De visie, als speech voorgedragen door fractievoorzitter Jordy Boerboom, staat hieronder. 

Vanavond kijken we voor de laatste keer terug op de resultaten van het vorige college. Dat betekent voor GroenLinks de laatste keer genieten van onze oppositierol. En waar het plezier soms wat bedorven wordt doordat niet alle verantwoordelijk wethouders meer aanwezig zijn geldt dat niet voor iedereen.

Alle gekheid op een stokje. De fractie van GroenLinks heeft de stukken gelezen en zoals altijd gelet op wat er voor onze inwoners is gerealiseerd en welke stappen er zijn gezet om ook voor onze toekomstige inwoners een leefbare stad te behouden. Naast de jaarstukken heeft de fractie zich ook gebaseerd op de ruim 3000 huisbezoeken die GroenLinks het afgelopen jaar heeft afgelegd.

Wanneer we het gesprek aan de deur bij mensen aangaan valt het op dat inwoners overwegend blij zijn om in Zoetermeer te wonen en vaak enkel hondenpoep of andere relatief kleine zaken aankaarten als probleem. Toch zijn er ook inwoners die wel wat verbeterwensen hebben. Zo weten veel inwoners nog steeds niet dat zij aanspraak maken op bepaalde voorzieningen zoals bijvoorbeeld het kind pakket of krijgen zij juist een afwijzing op een verzoek voor een voorziening. Ook de jaarstukken laten op het gebied van armoede een afname zien in het bereik. Dit terwijl er juist extra is ingezet op het vergroten van het bereik. Kan de wethouder aangeven waarom dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd?

Daarnaast leest GroenLinks dat minder inwoners kwijtschelding gehad hebben van belastingen. Kan de wethouder aangeven wat de reden is waarom er meer aanvragen voor kwijtschelding van belasting zijn afgewezen en of er strengere criteria zijn toegepast? Als we verder naar het sociaal domein kijken vallen ons ook de grote overschrijdingen in de jeugdzorg op, terwijl we na 4 jaar ook nog steeds weinig cijfers hebben over de resultaten die geboekt zijn. Daarbovenop komt dat er een stijging is in het aantal meldingen van kindermishandeling en er nog steeds wachtlijsten zijn. GroenLinks is blij dat er geen budgetplafonds zijn, maar wil wel graag dat we de juiste dingen voor de jeugd doen. Waarbij onze voorkeur uitgaat naar preventie. Kan de nieuwe wethouder al aangeven hoe het komt dat we nog steeds zo weinig grip hebben op de jeugdzorg?

Wanneer GroenLinks langs de deuren gaat krijgen wij regelmatig verhalen over hoe moeilijk het is om aan een woning te komen in Zoetermeer. GroenLinks is blij dat er het afgelopen jaar 499 woningen zijn toegevoegd, maar helaas zijn er ook 170 betaalbare woningen onttrokken aan de markt. Het is een eerste stap naar de grote opgave waar Zoetermeer voor staat. Het nieuwe college zal daarom vol zijn schouders moeten zetten onder het bouwen van extra woningen en het voorkomen van de grote verkopen bij Vestia.

De jaarlijkse Atlas van gemeenten stond dit jaar in het teken van cultuur. GroenLinks heeft helaas moeten constateren dat we als Zoetermeer op een teleurstellende 46e plaats is geëindigd van de 50 grootste gemeenten. Dit terwijl de afgelopen jaren juist volop is geïnvesteerd in cultuur. GroenLinks hoort graag een reactie van de wethouder op dit matige resultaat.

Als we kijken naar de toekomst van onze stad valt GroenLinks de resultaten met betrekking tot de energietransitie in negatieve zin op. In de afgelopen 4 jaar is het percentage CO2-reductie constant gebleven ondanks alle inspanningen. Graag horen wij een analyse van de wethouder waarom er geen vooruitgang is geboekt en of hij vertrouwen heeft dat er over 4 jaar wel een substantieel hoger percentage reductie staat.

Voor onze toekomst is het ook cruciaal dat er voldoende groen en natuur is in onze stad. Ook bij gesprekken aan de deur vinden inwoners dit de grootste kracht van Zoetermeer. Enkel de prestatie indicator of inwoners natuur ervaren zegt dan ook te weinig. GroenLinks wil weten hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in onze stad en/of het oppervlakte natuur is toegenomen in onze stad. Daarnaast heeft GroenLinks dit jaar bovengemiddeld veel klachten gekregen over het kappen van bomen. Recent nog over de in onze ogen overbodige kap van bomen op de Woudlaan. Graag ontvangen wij een reactie van de wethouder over de resultaten op het gebied van groen en natuur.

Als het gaat om de toekomst van onze stad zijn ook de financiën niet onbelangrijk. Ondanks dat het vorige college mooie cijfers achterlaat, maakt GroenLinks zich wel zorgen over budgetoverschrijdingen op bouwprojecten. Recent nog de verbouwing van het Stadhuisplein. Heeft het college inmiddels een beeld of er andere overschrijdingen aankomen en zo niet, op welke termijn denkt het college hierover te kunnen rapporteren?

De huidige jaarstukken bieden een solide basis met een aantal stevige lessen voor de toekomst. Wat GroenLinks betreft een toekomst waarin we nog meer oog hebben voor onze inwoners van nu en die van de toekomst.

Aldus fractievoorzitter GroenLinks Zoetermeer, Jordy Boerboom