Zorg voor kwetsbaarste mensen in de samenleving

GroenLinks is van mening vindt dat iedereen in Zoetermeer de zorg moet krijgen die nodig is. En dat alle Zoetermeerders gelijke kansen verdienen. Helaas is de realiteit anders. Zo krijgt in Nederland 5% van de patiënten niet de zorg die ze nodig hebben. GroenLinks maakt zich zorgen of toenemende problemen bij de meest kwetsbare groepen. 

In Nederland wonen duizenden kwetsbare mensen, zoals psychiatrisch patiënten, demente ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking. De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vinden dat het kabinet-Rutte te weinig oog heeft voor kwetsbare Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. GroenLinks wil weten welke gevolgen dit heeft voor kwetsbare inwoners van Zoetermeer en wat de gemeente hieraan doet. Daarom stelde raadslid Claire Hostmann de volgende schriftelijke vragen:

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Kent u het artikel ‘Kabinet heeft geen oog voor kwetsbaarste mensen’ van 17 oktober 2018 op Nu.nl?

2. In het artikel staat dat kwetsbare patiënten te vaak lang op zorg moeten wachten omdat geruzied wordt over wie de kosten van die zorg moet dragen. Bent u het, net als GroenLinks, met de adviesraden eens dat iedereen de zorg zou moeten krijgen die nodig is en dat het te laat (of niet) krijgen van zorg kan leiden tot een verergering van de problematiek?

3. Moeten ook kwetsbare personen in Zoetermeer wachten op ondersteuning, hulp of zorg (uit de Wmo, Zvw of WLZ) vanwege onenigheid of onduidelijkheid over het potje waaruit dit betaald moet worden?

4. Zo ja, wat doet u of gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen?

5. Ziet u mogelijkheden om voor Zoetermeerders een overbruggingskrediet in te stellen, zodat de ondersteuning of zorg alvast kan worden geleverd en daarna het bedrag kan worden verhaald op degene die verantwoordelijk is?