Dit voorjaar, weet je nog, hadden we spannende gemeenteraadsverkiezingen. En nu al weer komen er verkiezingen aan, namelijk voor de provinciale staten en de waterschappen. "Is dat nou echt belangrijk en mijn groene aandacht en stem waard?" Bovendien als het om de waterschappen gaat, speelt mee dat het de gemiddelde inwoner van Zoetermeer waarschijnlijk niet zoveel zegt, ook al betaalt hij/zij wel jaarlijks waterschapsbelasting via de gemeentelijke belastingen (automatische afschrijving!). 

Bevlogen en overtuigend vertelde Sita Dewkali, fractievoorzitter namens "Water Natuurlijk" in Rijnland over de missie van het waterschap - "schoon water en droge voeten". Verder somde zij de belangrijkste uitdagingen op voor de komende periode: voorkomen van watertekorten, verbeteren van waterkwaliteit, voorkomen van wateroverlast en duurzame kringlopen. Haar presentatie vonden de aaanwezigen verhelderend, als het ging om het steeds politieker worden van het besturen van het waterschap om effectieve oplossingen voor de verschillende uitdagingen te kunnen realiseren. Ook omdat voor de noodzakelijke investeringen (prioriteiten) de beschikbare middelen niet voldoende zijn.  Zie verder de website van Home - Rijnland (waternatuurlijk.nl)

Het waterschap is weliswaar van oudsher een functioneel bestuursorgaan dat zijn werk vooral (water & grond) technisch oppakt, maar dat in de komende jaren steeds meer politieke keuzes zal (moeten) maken gezien de uiteenlopende belangen van boeren, bedrijven, natuur en burgers. In dat opzicht is de recente democratisering van het bestuur van belang (initiatiefwet D66/GroenLinks). Bij Hoogheemraadschap zal dat concreet betekenen het schrappen van 5 van de 9 geborgde (=gereserveerde) zetels. Dat biedt kansen voor o.a. "Water Natuurlijk" dat nu nog maar 3 van de 30 zetels bezet. De (rechtse) samenstelling van de "verenigde vergadering", zoals de gemeenteraad bij het waterschap heet, vind je hier.

Ter versterking van de opkomst en de progressieve stem bij de komende waterschapsverkiezingen deden de beide vertegenwoordigers van "Water Natuurlijk" tot slot nog een beroep op ons om in Zoetermeer een keer gezamenlijk actie te voeren, bijvoorbeeld HaH. Gaan we zeker doen! Volg de agenda.