De Zoetermeerse gemeenteraad mag een zienswijze meegeven over de Regionale Energiestrategie (RES) aan het college. Maandagavond is hierover gediscussieerd in de gemeenteraad. De belangrijkste visie van GroenLinks is dat de RES voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn.

De Concept RES is een belangrijke rapportage voor de energietransitie, de overgang van fossiele brandstof zoals aardgas naar schone energie. Er is onderzoek gedaan naar het huidige energieverbruik en de verwachting van het energieverbruik in de toekomst. Ook is onderzoek gedaan naar beschikbare bronnen. Hoe wordt er voor gezorgd dat in de toekomst genoeg energie en elektriciteit onze woningen binnenkomt?

GroenLinks is blij met het Concept RES. In het rapport is de juiste verhouding beschreven tussen maximale opbrengst aan de opwekking van duurzame energie, de ruimtelijke inpassing in het landschap en de kosten. Wel wordt er weinig gesproken over energiebesparing. Hoe meer energie er wordt bespaard, hoe minder windmolens er nodig zijn. De fractie van GroenLinks wilt hier meer aandacht voor.

Warmtenet

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er in de toekomst in onze regio, dus ook in Zoetermeer, een tekort aan elektriciteit dreigt en een enorm overschot aan warmte. Dan is de conclusie dat men de huizen, scholen en andere gebouwen moet verwarmen met warmte en niet met aardgas. Dit kan alleen als het warme water naar de gebouwen wordt gebracht. Daar is een leidingennet voor nodig, een zogenaamd warmtenet.

De fractie van GroenLinks wil dat de kosten van een warmtenet eerlijk verdeeld worden. De aanleg van een warmtenet is duur en moet dus over zoveel mogelijk woningen worden verdeeld. Voor GroenLinks is het belangrijk dat hier grondig onderzoek naar gedaan wordt, met de mogelijkheid om alle woningen en gebouwen verplicht aan te sluiten op het warmtenet. ''Om de kosten goed te beheersen is een sterke rol van de overheid nodig, dus een sterke lokale sturing van de gemeente. Daar moet de verantwoordelijkheid en de regie komen te liggen. Alleen op deze manier wordt de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar.''

Kies voor lokale ondernemers

Voor de Zoetermeerse ondernemers is participeren in de energietransitie van essentieel belang en GroenLinks ziet dan ook graag dat voor projecten in de energietransitie zoveel mogelijk wordt gekozen voor lokale bedrijven. Dit is goed voor de lokale economie, goed voor de binding met de stad en ook nog eens duurzamer doordat er minder vervoersbewegingen zijn.

Betrek inwoners

Het is belangrijk om ook zoveel mogelijk inwoners bij de energietransitie te betrekken en ook echt mee te laten doen. Wij willen graag dat inwoners kunnen investeren in duurzame opwekking van elektriciteit. En dat kan nu al, inwoners kunnen participeren in de PostCodeRoos projecten. Helaas zijn nog niet alle postcodes in Zoetermeer gekoppeld aan het project en GroenLinks wil graag dat het college ervoor zorgt dat iedereen in Zoetermeer zich kan aansluiten bij een project, zeker de mensen die geen zonnepanelen op hun eigen woning kunnen plaatsen.