Vier maanden geleden heeft GroenLinks al aangegeven dat investeren in alle mensen noodzakelijk is om in 2040 de gelukkigste inwoners van Nederland te krijgen. We vroegen om investeringen in kansen voor onze jeugd, investeringen in de verbinding tussen inwoners, investeringen in het verder versterken van ons groene karakter en een verschuiving van onze aandacht naar de bestaande wijken.

GroenLinks is blij te zien dat het college in de concept-visie van 'Zoetermeer 2040'(*) veel van genoemde punten heeft opgenomen. Zo leest mijn fractie bij de kopjes 'Zoetermeer is mijn thuis' (*) en 'Mozaiek van wijken en buurten' (*) een prachtige beschrijving dat Zoetermeer meer is dan de 125.000 individuen en dat iedereen zich thuis moet voelen in de stad. Dat doet ons deugd en tegelijkertijd is het één van de lastigste zaken om te realiseren. GroenLinks denkt dat er meer nodig is dan de aanpak die nu genoemd worden. Dit vraagt om een langdurige investering in de manier waarop wij als overheid met onze inwoners omgaan en hoe we faciliteren dat onze inwoners met elkaar in contact komen. We roepen het college dan ook op om dit in de definitieve visie nader uit te werken.

Toegankelijke voorzieningen voor iedereen

Als het gaat om de strijd tegen de kansenongelijkheid in Zoetermeer zien wij veel punten van herkenning. De visie straalt duidelijk uit dat we bij onze kinderen moeten beginnen en het hen niet aan voorzieningen mag ontbreken ongeacht achtergrond en afkomst om zich te kunnen ontwikkelen. Ook het feit dat elk kind een veilige plek verdient om op te groeien is voor ons zeer belangrijk. Het zou mooi zijn als het college in de definitieve visie kan uitwerken wat zij daar onder verstaat. Voor GroenLinks is dat niet alleen een plek waar geen mishandeling plaatsvindt, maar ook dat we verwaarlozing van onze jeugd tegengaan. Dit is tevens noodzakelijk om de visie van een leven lang ontwikkelen en leren mogelijk te maken.

Aandacht voor het MKB en de buurteconomie

We willen nogmaals de aandacht vestigen op het MKB en vooral de buurteconomie. Het zorgt er niet alleen voor banen die beter passen bij onze stad, maar ook voor ontmoeting in onze buurten.  Wat GroenLinks betreft kan dit duidelijker in de visie terugkomen en sluit dit prima aan op de ambitie van het college om de toegepaste innovatie als speerpunt te nemen in onze economische agenda.

Mooie ambities voor het groen, water en natuur

Het kopje over 'Zoetermeer als stad tussen de parken' (*) maakt GroenLinks enorm blij. Het straalt de ambitie uit dat ongeacht van de locatie waar je woont, je kan genieten van groen, water en natuur. Daarbovenop moet Zoetermeer het centrum worden van een metropoolgebied aan groen. We hopen dat het college en de raad dit enthousiasme weten vast te houden, zodat het niet bij een papieren werkelijkheid van mooie woorden blijft. 

Kies voor betaalbare woningen

Het streven naar een divers woningaanbod maakt GroenLinks enthousiast, bijvoorbeeld middels het realiseren van passende woningen voor ouderen en tiny houses. Waar het gaat om de visie van het college om het aandeel sociale huurwoningen te verminderen zijn wij en andere fracties niet gelukkig. Minder sociale huurwoningen is voor ons namelijk niet het antwoord voor gelukkigere inwoners (in 2040). Sterker nog, de crisis op de sociale woningmarkt zorgt op dit moment voor zwaar ongelukkige inwoners en ook de uithuizing in Palenstein heeft niet gezorgd voor gelukkigere inwoners. Te weinig betaalbare woningen leiden ook tot geldzorgen en daarmee tot ongelijke kansen. Tegelijkertijd, zien wij ook de verdeeldheid in de raad op dit punt en is het cruciaal dat de visie op breed draagvlak kan rekenen.

Focus op bestaande wijken

Door de focus op bestaande wijken te leggen zorgen we ervoor dat we eindelijk afstappen van een stad die vooral oog heeft voor groei naar een stad die oog heeft voor onze bestaande inwoners.  Uiteraard bouwen we woningen bij, maar die zijn ondersteunend aan de verdere groei van de bestaande wijken. De adviezen van allerlei partners bevestigen onze keuze.

Aandachtpunten en risico's

GroenLinks wil vier belangrijke aandachtspunten en risico’s meegeven. Het is volgens GroenLinks cruciaal dat er heldere stappen gezet worden op de korte termijn. Vooral om te zorgen dat we focus houden, maar ook om te zorgen dat we de visie echt gaan realiseren. Het kopje 'vijf jaar verder' (*) is wat ons betreft nog te onduidelijk en vaag. Het zou mooi zijn als in de definitieve visie de concrete doelen voor de eerste vijf jaar uiteen worden gezet.

Ten tweede bevinden wij ons in een tijd waarin corona ons leven beheerst en de toekomst onzeker is. Het is van belang dat we met de ambities van Zoetermeer 2040 transparant en flexibel omgaan. Als blijkt dat er wijzigingen nodig zijn, moet het college de raad tijdig heldere keuzes voorleggen en niet blijven doormodderen. Dit vraagt ook om ruimte voor dialoog en geen afrekencultuur in de raad.

Ten derde zien wij ook andere grote ontwikkelingen op ons afkomen met name rondom de energietransitie. Die transitie biedt enorme kansen voor het realiseren van de doelen van Zoetermeer 2040, maar zorgt ook voor risico’s. Het is cruciaal dat er slimme verbindingen worden gelegd.

Denk vanuit het perspectief van inwoners en betrek ze

Het is belangrijk dat we denken vanuit inwoners zelf en hen steeds maximaal betrekken. De werkwijze hoe we tot nu toe met samenspraak omgaan is daarbij niet passend. Ook de omgevingswet, waar Zoetermeer 2040 onderdeel van is, vraagt hierom. GroenLinks vraagt de wethouder om persoonlijk te reflecteren of hij dit met ons deelt en wat ervoor nodig is om dit op bestuurlijk en ambtelijk niveau te realiseren.

Alle voorwaarden zijn aanwezig om optimistisch en hoopvol te zijn over de toekomst van Zoetermeer. Als we samen met elkaar de verbinding zoeken en keuzes durven maken, dan heeft Zoetermeer straks daadwerkelijk de gelukkigste inwoners van Nederland.

* Zie onderstaande links voor de documenten Zoetermeer 2040:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zoetermeer/55cdab74-8d36-4f83-b485…

https://www.zoetermeer.nl/inwoners/zoetermeer-2040_48546