Het voorjaarsdebat had dit jaar een bijzonder karakter. Het nieuwe college was nog niet geïnstalleerd en dus was de voorjaarsnota beleidsarm. Alle ruimte voor de fractie om met eigen plannen te komen. Zeker om dat er veel financiële ruimte was om eenmalig te investeren in de stad. Daarbij stond een gezonde en duurzame stad centraal in onze bijdrage en moties. In het debat viel daarnaast de rechtse wind die door de stad waait op!

Naar een gezonde stad

Veel inwoners hebben momenteel moeite om rond te komen en dus is de kans groot dat steeds meer inwoners de overheid nodig hebben. Helaas zullen er hierdoor ook meer kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Terwijl dit juist cruciaal is om goed te kunnen leren en klaar te zijn voor de toekomst. De wethouder heeft toegezegd dat in 2023 het project Ontbijt op scholen wordt doorgezet en halverwege het jaar gekeken zal worden naar uitbreiding.

Waar het gaat om gezondheid betekent dat ook dat de wachtlijsten in de jeugdzorg en WMO verleden tijd moeten worden. Inmiddels zijn er 88 gezinnen met zware problematiek die wachten op hulp. Zij verdienen onze volle aandacht. Wat GroenLinks betreft moet dit prioriteit 1 zijn voor de wethouder. Elk kind verdient immers een vellige plek en ondersteuning om te werken aan zijn toekomst.

Daarnaast hebben wij een motie ingediend om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt extra te ondersteunen om zo hun kansen op een baan te vergroten. Juist nu er een tekort is een arbeidskrachten. Het project aandacht werkt is hiervoor succesvol gebleken en het college heeft toegezegd dit mee te nemen in de contracten met ons werkbedrijf ‘De Binnenbaan’.

Voor een gezonde stad is de basis dat alle inwoners een dak boven hun hoofd hebben. Helaas blijven de wachtlijsten voor een sociale huurwoning onnodig lang, doordat de gemeente geen beleid voert. Een motie om de gemeente meer te laten sturen op betaalbare woningen haalde het niet. De komende jaren zullen wij stevig oppositie voeren tegen dit college, waarbij er enkel gebouwd lijkt te gaan worden voor de mensen met een dikke portemonnee.

Waar het gaat om gezondheid betekent dat ook dat de wachtlijsten in de jeugdzorg en WMO verleden tijd moeten worden. Inmiddels zijn er 88 gezinnen met zware problematiek. Zij verdienen onze volle aandacht. Wat GroenLinks betreft moet dit prioriteit 1 zijn voor de wethouder. Elk kind verdient immers een vellige plek en ondersteuning om te werken aan zijn toekomst.

Een gezonde stad wil GroenLinks ook voor de mensen die tijdelijk verblijven in de noodopvang in onze stad. Zij moeten rondkomen van een klein leefbudget en hebben moeite om mee te doen. Een boek halen in de bieb of een gezellig dagje op stap zit er niet in. Daarom wilde GroenLinks hen ook een Zoetermeerpas verstrekken. De wethouder heeft toegezegd te onderzoeken hoe zij deze mensen kan ondersteunen om mee te doen. Wij zullen haar scherp houden!

Eindelijk werk maken van een duurzame stad

Bij de ontwikkeling van de stad moeten we de opgaven van de klimaatcrisis centraal staan. Zeker nu mensen financieel meer geld dan ooit kwijt zijn aan energie. Het duurzaamheidsfonds wordt wat GroenLinks betreft dan ook snel en gericht ingezet. De wethouder heeft aangegeven na de zomer snel met een plan te komen.

Ook dienden wij een aantal voorstellen in. Te beginnen om onze scholen versneld te verduurzamen. Niet alleen vanwege energiereductie, maar ook vanuit een fijn leefklimaat voor onze kinderen waarin zij optimaal kunnen leren. Het college gaf aan dat deze motie net te vroeg kwam, omdat er binnenkort een stuk naar de raad komt over de toekomst van de schoolgebouwen. GroenLinks trok de motie daarom in, maar zal hierop terugkomen na het zomerreces.

Waar het gaat om luchtkwaliteit heeft het college ook weinig visie. Ondanks dat er allerlei mogelijkheden zijn om hier mee aan de slag te gaan. Het eenvoudigst door het schone lucht akkoord van het Rijk te tekenen. Het college heeft aangegeven nader onderzoek te doen en voor 1 november terugkoppeling te geven. GroenLinks ziet geen reden waarom Zoetermeer niet zou tekenen en gaat ervan uit dat het stuk getekend gaat worden.

Ons groen en natuur verdient ook meer aandacht. De afgelopen jaren heeft onze oud-wethouder prachtige stappen gezet op het gebied van groen. Wel heeft de fractie geconstateerd dat er steeds meer grotere bomen worden vervangen door bomen die minder groot groeien. Hierdoor verandert het aangezicht van de stad, draagt het minder bij aan klimaatverandering en aan hittestress. Onze motie om vaker grotere categorie bomen te plaatsen heeft het gehaald.

Tot slot heeft een duurzame stad ook volop aandacht nodig voor cultuur. Het zorgt op korte termijn voor geluk en welvaart van onze inwoners, maar draagt ook bij aan creativiteit van onze inwoners. Het belang van cultuur wordt helaas niet erkent door het nieuwe college, door onder andere de sluiting van museum de Voorde en geen extra investeringen. Verschillende voorstellen die GroenLinks met de PvdA indiende om dit bij te sturen haalde het niet. De komende jaren zullen wij samen met inwoners en culturele partners laten zien dat geen linkse hobby is, maar investeren in cultuur kneiterhard nodig is voor een vitale stad.

Rechtse wind

De komende jaren is een optimistisch en progressief geluid harder nodig dan ooit. Onze kwetsbare inwoners staan onder de druk en repressie lijkt het toverwoord in een veilige stad. Zo werden er maar liefst 15 moties ingediend rondom veiligheid, zoals meer camera’s, bewapening van boa’s en nog een veelheid aan andere voorstellen. Een fors aantal daarvan heeft het gehaald.

Tevens is er een motie aangenomen waarop statushouders (asielzoekers die mogen blijven) geen recht meer hebben op een sociale huurwoning. Een rechtse meerderheid heeft geoordeeld dat zij als tweederangsburgers mogen worden behandeld. Onacceptabel en wettelijk lastig te realiseren. GroenLinks zal zich de komende jaren flink laten horen!