Steeds meer inwoners dreigen als gevolg van de inflatie en stijgende energiekosten verder af te glijden. Zij ervaren meer stress door schulden die zij opbouwen. Dit is allang niet meer alleen inwoners in de minima. Ook middeninkomens lopen vast. Hetzelfde zien we ook bij culturele instellingen, sportverenigingen en het MKB. Het Rijk organiseert allemaal regelingen, maar deze zijn veelal ongericht. GroenLinks heeft daarom samen met de PvdA een amendement ingediend voor een Noodfonds van 2 miljoen euro om inwoners, organisaties en lokale ondernemers te ondersteunen. Binnenkort volgt de verdere uitwerking.

Daarnaast ervaren kinderen de grootste gevolgen. Financiële spanningen in gezinnen lopen op en zij hebben minder kansen dan andere kinderen op een gevulde buik en fatsoenlijke kleding. Ook hierin heeft de fractie samen met de PvdA opgetrokken om het budget van de kindpas te verhogen tot 100 euro voor de komende 3 jaar. Daarnaast wordt ook het aantal scholen waar ontbijt aan leerlingen wordt aangeboden uitgebreid in 2023. Zodat meer kinderen met een volle buik de dag kunnen starten.

Een structurele aanpak van de hoge energiekosten zit in de verduurzaming, zodat het gebruik van fossiele brandstoffen naar beneden gaat. Wat GroenLinks betreft moet hier meer vaart achter gezet worden. Geld is hierbij niet het probleem, want de raad heeft eerder al een Duurzaamheidsfonds ingesteld. Wat GroenLinks betreft moet dit nu snel tot uitwerking leiden.

Een andere crisis waar we nog steeds inzitten is het tekort aan betaalbare woningen. Wat GroenLinks betreft wordt er in 2023 meer vaart gemaakt met de aanpak van dit probleem. Meer sociale huurwoningen bouwen en het aanpakken van de leegstand. Een motie om meer te kunnen sturen op de leegstand in de stad is ook aangenomen.

Uiteraard mocht ook de achteruitgang van onze natuur niet ontbreken. We proberen daarin vooral aan te sluiten op doelen uit de visie Zoetermeer 2040 waarin natuur en groen een van de pijlers is. Daarbij willen we ook dat kinderen actief betrokken worden. Een motie om elk kind een eigen boom te laten planten is ook aangenomen.

Tot slot, wil de fractie meer werk maken van een gezond Zoetermeer. Het is onbegrijpelijk dat we allerlei acties nemen om dit te bereiken, maar tegelijk nog altijd toestaan dat langs de weg reclame staat voor ongezonde producten. Het college heeft toegezegd te kijken naar de mogelijkheden om deze reclame te verbieden.