Ontwikkelen van een nieuw team

Aan het einde van de vorige periode was de fractie flink op stoom. Helaas hebben we vanwege verschillende omstandigheden afscheid moeten nemen van onze wethouder Jakobien Groeneveld, 3 raadsleden (Claire Hostmann, Armin Bauer en Pauline Mulholland) en 1 commissielid (Paul Frigge). Via deze weg wil ik hen voor een laatste keer nogmaals danken voor alle inzet!

Door een mooi verkiezingsresultaat van 4 zetels konden we starten met wederom een mooi team, bestaande uit de raadsleden (Jordy Boerboom, Walter van Steenis, Jennifer van Werkhoven en Faisal Aiobi) en commissieleden (Pauline Mulholland, Jurgen van der Hel en Kitty Scholten). Meerdere fractieleden hadden nog geen politieke ervaring en hierdoor hebben we het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in het team. Soms met inhoudelijke trainingen door de gemeente aangeboden (hoe zit de begroting in elkaar, debattraining, etc.) en soms in ontwikkeling van het team middels een tweetal teamdagen. 

Helaas hebben we het grootste deel van het jaar zonder fractiemedewerker moeten doen. Gelukkig hebben we dit gat in het laatste kwartaal kunnen opvullen met Lya van der Linden en is vanaf 1 januari 2023 Joram Vermond weer terug. Dit alles tezamen maakt dat er vanaf 2023 flink gebouwd kan worden aan onze groene en linkse idealen.

Naar een nieuwe stevige oppositierol

Ondanks een mooi verkiezingsresultaat als derde partij van de stad is het, tot teleurstelling, van de fractie niet gelukt om tot het college toe te treden. De VVD en LHN wilde niet met ons in gesprek om te komen tot een college dat een afspiegeling van de stad vormde. In plaats daarvan hebben ze gekozen voor een minimale meerderheid met 6 rechts conservatieve partijen.

Dit betekent voor de fractie een nieuwe werkelijkheid waarin we onze rol proberen te vinden als grootste oppositie partij. Vaak is er weinig te halen, maar soms worden we ook verrast zoals tijdens het najaarsdebat waarin we daadwerkelijk resultaten kunnen behalen. Het uitgangspunt van de fractie is constructief waar mogelijk, maar ook stevig om te laten zien welke andere keuzes wij zouden maken. 

Aan de slag op links

Voor het eerst zitten we samen met de PvdA in de oppositie en coalitie. Met de wind van landelijk in de rug zijn we ook als fracties aan het kijken hoe we de samenwerking kunnen versterken. Daarbij zoeken we elkaar meer en meer op als natuurlijke partners en proberen we elkaar te versterken bij debatten. Een verdere verdieping zal plaatsvinden met de leden. Overigens betekent het niet dat we andere partijen links laten liggen. Ook daar zoeken we waar mogelijk de verbinding. 

Investeren in Zoetermeer

Kijkend naar de inhoudelijke dossiers zijn er een aantal zaken die in het bijzonder aandacht verdienen. Allereerst een duurzaamheidsfonds en sociaal domein fonds die we aan het eind van de vorige periode nog voor elkaar hebben gekregen. Daarbij hebben we geld uit de verkoop van Eneco vrij weten te spelen voor verduurzaming van de stad en sociaal preventieve initiatieven te kunnen faciliteren. Het nieuwe college is echter nog niet actief bezig om de middelen ook ten gunste van de stad te laten komen. De fractie blijft hier bovenop zitten.  

Diervriendelijk Zoetermeer

Een ander mooi resultaat wat door onze wethouder Jakobien Groeneveld is gerealiseerd betreft het opleveren van een dierenenwelzijnsnota. Dit is voor het eerst in Zoetermeer. Hiermee nemen we dieren in Zoetermeer eindelijk serieus. De fractie heeft met een amendement ook weten af te dwingen dat er een verbod komt op roofvogelshows bij evenementen.

Een volwaardig ziekenhuis in Zoetermeer

Bij veel zaken zijn we verdeelt als raad, maar over een ding zijn we het eens. Zoetermeer verdient een volwaardig ziekenhuis met IC en geboortezorg. Lange tijd was de toekomst onzeker en ook hoe dit eruit zou komen te zien. Zowel college als raad heeft, ondanks geen formele rol bij de onderhandelingen, continu aangedrongen op het belang van het ziekenhuis. Na een overwegend positief onderhandelingsresultaat lijkt het ziekenhuis grotendeels behouden te blijven. We blijven dit echter kritisch volgen.

Zoetermeer zonder museum 

Een van de meest teleurstellende zaken van het nieuwe college is de beperkte investeringen die in cultuur gedaan worden. En sterker nog, het huidige stadsmuseum moet begin 2023 zijn deuren sluiten. Samen met PvdA, D66 en d stad hebben we flink oppositie gevoerd. Tot onze grote teleurstelling heeft dit niet tot een ander resultaat geleid. 

Energiearmoede

Het zal niemand van u ontgaan zijn, maar mede door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen tegen onbetaalbare energierekeningen aangelopen. Ondanks maatregelen van het rijk zijn er nog steeds veel inwoners en maatschappelijke organisaties die de stijging niet kunnen dragen. Samen met de PvdA hebben we bij het najaarsdebat verschillende voorstellen aangenomen gekregen. Allereerst door een noodfonds van 2 miljoen te creëren waaruit verschillende maatregelen genomen kunnen worden om mensen te ondersteunen. Daarnaast een tweetal voorstellen om het budget van de kindpas te verhogen en om op meer scholen ontbijt te realiseren. 

Vluchtelingen langer welkom in de stad

Sinds februari 2022 verblijven er vluchtelingen in de oude gevangenis van Zoetermeer. Echter, de eerste intentie was om dit voor een jaar te laten zijn. Gezien de drukte was het logisch dat het COA om een verlenging zou vragen en een beperkte uitbreiding. De fractie heeft in een goed debat aangegeven te willen gaan voor verlenging en meer mogelijkheden voor ondersteuning van de vluchtelingen. De verlenging is gelukt en ook is een motie aangenomen om de Binnenbaan (onze sociale werkplaats) een plek te geven in het gebouw. Echter, blijven wij aandacht hebben voor de omstandigheden. In het bijzonder voor scholing van de kinderen.  

Voor iedereen een woning

Het blijft een uitdaging om woningen in Zoetermeer te realiseren. Het afgelopen jaar waren er vooral enkele uitwerkingen van vorige colleges die we besproken hebben. Zoals bijvoorbeeld de bouw van flexwoningen op de ruimtebaan. Daarnaast is het college ook gekomen met een voorstel voor het geven van een impuls aan de wijk Meerzicht. De fractie heeft samen met het bestuur flink tijd geïnvesteerd in het gesprek zoeken met inwoners van Meerzicht. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 3 amendementen op het voorstel van het college. Helaas was er tot grote teleurstelling van de fractie geen ruimte om mee te bewegen.

Jaar in cijfers

Hieronder vindt u een overzicht van alle moties en amendementen die GroenLinks het afgelopen jaar heeft ingediende mede-ingediend. Wat opvalt is dat een flink aantal amendementen hernieuwde gehaald heeft. Veelal zijn dit principiële zaken, maar ook is het met het nieuwe college zeer moeizaam. Met betrekking tot de schriftelijke vragen zijn we heel beperkt geweest. In de praktijk blijkt dat we veel technisch stellen. Als fractie hebben we hierover gesproken om sneller de politieke vragen aan het college te stellen.

Bijlage Overzicht amendementen, moties en schriftelijke vragen 2022

Amendementen
1. 31-01-2022: Geen roofvogelshows in Zoetermeer = Aangenomen
2. 13-06-2022: Bredere bestemming batig saldo 2021 = Verworpen
3. 07-11-2022: Verhogen budget Kindpas = Aangenomen
4. 07-11-2022: Stop op kinderen met honger in de klas = Aangenomen
5. 06-12-2022: Voorkom verarming cultuurinstellingen = Verworpen
6. 06-12-2022: Echt goed herstel cultuur = Verworpen
7. 19-12-2022: Aanpak schulden noodzakelijk voor succes = Verworpen
8. 19-12-2022: Inwonersbetrokkenheid sleutel tot succes = Verworpen
9. 19-12-2022: Brede aanpak overlast en veiligheid = Verworpen
10. 19-12-2022: Leefbaarheid meenemen in evaluatie = Verworpen
3 aangenomen en 7 verworpen.

Moties
1. 31-01-2022: Keurmerk diervriendelijke kinderboerderijen = Ingetrokken met toezegging
2. 27-02-2022: Opbrengsten sociaal innovatiefonds behouden = Aangenomen
3. 27-06-2022: Laat bewoners noodopvang meedoen in Zoetermeer = Ingetrokken met toezegging
4. 27-06-2022: Help scholen snel aan schone lucht in de klas = Ingetrokken
5. 27-06-2022: Nieuw leven in project Aandacht Werkt! = Ingetrokken met toezegging
6. 27-06-2022: Kwalitatieve bomen! = Aangenomen
7. 27-06-2022: Woonbeleid waar alle Zoetermeerders baat bij hebben = Verworpen
8. 07-11-2022: Meer bomen in de stad samen met onze jeugd = Aangenomen
9. 07-11-2022: Stop brievenbusfirma's = Ingetrokken
10. 07-11-2022: Terugdringen leegstand in Zoetermeer = Aangenomen
11. 07-11-2022: Eerlijke verdeling afvalstoffenheffing = Ingetrokken met toezegging
12: 07-11-2022: Stop kindermarketing ongezonde voeding in Zoetermeer = Ingetrokken met toezegging
13. 07-11-2022: Borstvriendelijke gemeente = Verworpen
14. 19-12-2022: Proactieve fixers in Meerzicht = Ingetrokken
4 aangenomen, 8 ingetrokken en 2 verworpen.

Amendementen mede-indienen
1. 27-02-2022: Toegankelijkheid als uitgangspunt = Verworpen
2. 13-06-2022: Niet afdoen motie het momentenbos = Aangenomen
3. 12-09-2022: Toekomst museum de Voorde = Verworpen
4. 12-09-2022: Inzicht financiële impact beëindigen subsidierelatie Museum De Voorde = Verworpen
5. 12-09-2022: Onderzoek haalbaarheid meer opties = Verworpen
6. 12-09-2022: Naast fysieke ook online participatie = Aangenomen
7. 17-10-2022: Binnenbaan spreekuur op locatie t.b.v. begeleiden statushouders = Aangenomen
8. 07-11-2022: Instellen Zoetermeers noodfonds = Aangenomen
9. 06-12-2022: Tussentijds peilen of er voldoende herstel is in de culturele sector = Aangenomen
10. 06-12-2022: Beschikbaar stellen uitvoeringsbudget Centraal Park = Aangenomen
6 aangenomen en 4 verworpen.

Moties mede-indienen
1. 31-01-2022: Zoetermeerse visserij loodvrij = Aangenomen
2. 31-01-2022: Initiatieven voor de toekomst = Verworpen
3. 04-04-2022: Democratiseringsagenda = Aangenomen
4. 13-06-2022: Afscheid en installatie college op 2 dagen = Ingetrokken
5. 13-06-2022: Afscheid vertrekkende commissieleden = Ingetrokken
6. 27-06-2022: Zoetermeer Voor 14 = Verworpen
7. 27-06-2022: Maak samen een inventarisatie met de jeugdwerkers = Aangenomen
8. 27-06-2022: Behoud ons stadsmuseum De Voorde = Verworpen
10. 27-06-2022: Campagne straatintimidatie = Aangenomen
11. 27-06-2022: Maak werk van het wegwerken = Aangenomen
12. 27-06-2022: Polderama ll = Aangenomen
13. 27-06-2022: Actieplan statushouders = Ingetrokken met toezegging
14. 27-06-2022: Paadjes voor de Plas van Poot = Aangenomen
15. 27-06-2022: Meten is weten = Aangenomen
16. 27-06-2022: Ook groeimodel Cultuur = Verworpen
17. 27-06-2022: Instandhouding Biebs op School = Aangenomen
18. 27-06-2022: Coördinerend wethouder duurzaamheid = Ingetrokken
19. 27-06-2022: Ecologisch beheer bermen en dijken = Ingetrokken met toezegging
20. 27-06-2022: Trainees hebben de toekomst = Aangenomen
21. 27-06-2022: 27-06-2022: Wachtlijsten Sociaal Domein = Aangenomen
22. 27-06-2022: Digitaal overzicht milieueilanden = Aangenomen
23. 27-06-2022: Bestrijden van ratten = Aangenomen
24. 27-06-2022: Een Rijke Schooldag = Verworpen
25. 27-06-2022: Meer dan alleen huizen bouwen = Ingetrokken met toezegging
26. 27-06-2022: Grond voor starters! = Ingetrokken
27. 27-06-2022: De wijkagent beter bekend = Aangenomen
28. 27-06-2022: (Kleine) duurzame huisaanpassingen = Aangenomen
29. 27-06-2022: Met de fiets naar het park = Aangenomen
30. 27-06-2022: De raad komt naar u toe = Aangenomen
31. 27-06-2022: Geen gat in de Markt! = Aangenomen
32. 27-06-2022: Oprichten Stimuleringsfonds Cultuur in Zoetermeer = Verworpen
33. 04-07-2022: Het is (niet) uit te leggen = Aangenomen
34. 04-07-2022: Volwaardig ziekenhuis behouden = Aangenomen
35. 04-07-2022: Brandbrief Tweede Kamer = Aangenomen
36. 12-09-2022: Behoud Zoetermeers erfgoed = Verworpen
37. 12-09-2022: Anterieure afspraken bij nieuwe woningbouwprojecten = Verworpen
38. 07-11-2022: Platform verduurzaming = Ingetrokken
39. 07-11-2022: Groene parkeerzone Stadshart voor elektrische bestelwagens = Ingetrokken
40. 07-11-2022: Een eerlijk minimumloon in Zoetermeer = Ingetrokken
41. 07-11-2022: Hoe dementievriendelijk is Zoetermeer = Aangenomen
42. 07-11-2022: Gemeentelijke aanpak werkende armen = Aangenomen
43. 07-11-2022: Groen is het nieuwe goud (3-30-300-regel) = Aangenomen
44. 07-11-2022: Consulent bestaanszekerheid = Aangenomen
45. 07-11-2022: Eten in een leerwerkrestaurant = Aangenomen
46. 07-11-2022: Introduceer broodcontainers = Aangenomen
47. 07-11-2022: Bouwen aan meer mbo-opleidingen = Aangenomen
48. 07-11-2022: Steun voor verenigingen = Verworpen
49. 07-11-2022: De uitgaven voor kunst & cultuur minimaal op gemiddeld niveau = Verworpen
50. 07-11-2022: Zoetermeer hijst de Europese vlag! = Verworpen
51. 07-11-2022: Geen financieel misbruik van ouderen in onze stad = Ingetrokken
52. 07-11-2022: Maak weer ruimte voor stille studieruimte = Aangenomen
53. 07-11-2022: Aanpak jonge aanwas criminaliteit op primair en voortgezet onderwijs = Aangenomen
54. 07-11-2022: Huisvesting huisartsen en andere maatschappelijke ondernemers in de wijk = Ingetrokken met toezegging
55. 07-11-2022: Stop menstruatiearmoede = Verworpen
56. 06-12-2022: lntegrale monitoring uitvoeringsagenda = Aangenomen
31 aangenomen, 12 moties ingetrokken en 13 verworpen.

Schriftelijke vragen
1. 29-04-2022: Vergunning De Vliegende Hollander
2. 11-07-2022: Fietsen van leerwerkbedrijf stichting EcoWare
3. 03-10-2022: Bomenkap in het van Tuyllpark