In de vorige nieuwsbrief heeft commissielid Pauline Mulholland voor  het eerst bericht over de wijkontwikkeling Meerzicht. Nu vertelt zij naar aanleiding van de raadsvergadering op 19 december jl. het vervolg. Een van de kernwaarden van GroenLinks is dat iedereen mee kan doen en betrokken kan worden bij veranderingen in de (directe) leefomgeving. 

Vanuit deze insteek hebben wij ter voorbereiding van de behandeling van het raadsvoorstel Gebiedsprogramma wijkontwikkeling Meerzicht in de gemeenteraad op 19 december jl. ook rond de 70 mensen gesproken in Meerzicht. Ca. 45 mensen woonachtig in de hoogbouw en 25 a 30 in de laagbouw. Het Gebiedsprogramma is bedoeld om de komende 20 jaar te werken aan een betere versie van de wijk Meerzicht. In het gebiedsprogramma gaat het ondermeer om het bouwen van een betere en toekomstbestendige bebouwing, het zorgen voor een sociaal en economisch sterkere wijk, het zorgen voor een goede en toekomstbestendige woonomgeving en voor betere leefbaarheid en veiligheid.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel heeft onze fractievoorzitter Jordy Boerboom het woord gevoerd op basis van onze verzamelde informatie bij bewoners en de informatie gekregen tijdens de behandeling in de commissie stad en uit het raadsstuk.

Wij hebben ingestoken op het aanscherpen van de beslispunten in het raadsvoorstel om het meer te laten aansluiten op de verhalen die wij met name in de hoogbouw hebben gehoord. Daartoe hebben wij twee amendementen en een motie met andere partijen ingediend. Een amendement “ Brede aanpak overlast en veiligheid” is alleen ingediend door GroenLinks. De motie “Proactieve fixers in Meerzicht”  en het amendement  “Inwonersbetrokkenheid, sleutel tot succes”, samen met PvdA en D’66. Het amendement “Aanpak schulden noodzaak voor succes”  samen met PvdA. De motie en twee amendement hebben wij gebaseerd op informatie die wij uit onze gesprekken met bewoners hebben gekregen. Het laatste genoemde amendement heb wij ook gebaseerd op het cijfermateriaal in het raadsvoorstel. Het amendement “Niemand gedwongen de wijk uit” van de PvdA hebben wij medeingediend.

Op de 4 amendementen heeft het college een negatief advies gegeven aan de raad. Vervolgens zijn de amendementen bij de stemming in de raad verworpen. De motie hebben wij na het advies van de wethouder ingetrokken, omdat de wethouder aangaf dat bij wijze van spreken de energie/coaches en fixers al bij de bewoners in de hoogbouw van de Bossenbuurt op de stoep kunnen staan.

Ondanks het feit dat onze amendementen niet zijn overgenomen staan wij achter de verder te nemen stappen mbt Gebiedsprogramma wijkontwikkeling Meerzicht, een wijk waarin bewoners meedoen en betrokken zijn in toekomstbestendige woningen in een duurzame woonomgeving. Op 19 december is zodoende het raadsvoorstel Gebiedsprogramma wijkontwikkeling Meerzicht unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Zoetermeer.

Een en ander betekent voor ons dat wij de komende tijd in gesprek blijven met mensen woonachtig in de wijk Meerzicht om te luisteren naar hun verhalen over de  ontwikkelingen in Meerzicht. Wij zullen bij komende behandelingen van projectvoorstellen in het kader van het gebiedsprogramma in ons verhaal steeds de verhalen van bewoners meenemen.

 

De inhoudelijke informatie vind je hier!