Versnellingsagenda Woningbouw

De woningbouwproductie in Zoetermeer blijft achter bij de beoogde 700 woningen per jaar. In 2017 is voor een kleine 500 woningen de omgevingsvergunning afgegeven. Voor 2018 is de verwachting, dat er voor ongeveer 520 woningen de omgevingsvergunning wordt afgegeven. Dat wil trouwens nog niet zeggen, dat de woningen daadwerkelijk gebouwd zijn. Het College heeft daarom de Versnellingsagenda Woningbouw bedacht, met het idee om sneller meer woningen te kunnen bouwen.

Eerst een stukje geschiedenis

In februari 2017 heeft de gemeenteraad met de stemmen van onder andere GroenLinks de Zoetermeerse Bouwagenda vastgesteld waarbij de belangrijkste ambitie is om in de komende 10-15 jaar circa 10.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Dit komt neer op een gemiddelde bouwproductie van 700 woningen per jaar. In september 2017 is het Woningbouwprogramma Zoetermeer in de raad vastgesteld. GroenLinks heeft toen tegen gestemd, omdat voor ons het percentage sociale huurwoningen te laag was. In huidige coalitieakkoord zijn we alsnog hiermee akkoord gegaan.

In januari 2018 is het Woningbouwprogramma ‘Solitaire locaties’ vastgesteld. GroenLinks heeft hier tegen gestemd. We wilden de locaties Olaf Palmalaan, Martin Luther Kinglaan, Voorweg en Baggerdepot Zwartslootseweg  schrappen. Deze amendementen hebben het niet gehaald. In het coalitieakkoord zijn onder andere (gelukkig) de locaties Voorweg en Baggerdepot Zwartslootseweg geschrapt als mogelijke bouwlocaties.

Wat houdt de versnellingsagenda in? 

Naast het nogmaals bevestigen van de verdeling tussen goedkope, middenhuur en koopwoningen, de primaire doelgroepen waarvoor we gaan bouwen en de (solitaire) locaties, waar niet gebouwd zal worden, is een 14-tal extra woninglocaties aangewezen, waar versneld gebouwd zou moeten worden.

Een in onze ogen aardige bijkomstigheid is, dat de dure huurwoningen, met een huur van meer dan € 970 per maand, nu bij de koopwoningen worden gerekend. Voor al deze 14 locaties is de bouwhoogte, parkeernorm en de doelgroepen waarvoor gebouwd zou worden in het raadsbesluit bepaald. Een groot deel van deze locaties ligt in het stadshart. Voor deze locaties zijn bouwhoogtes tot maximaal 70 meter voorzien. En een parkeernorm van 0,5 tot 1,0 auto per woning.

Wat is het probleem? 

Zowel tijdens de commissievergaderingen als tijdens de raadsvergadering ging het de facto met name om de hoogbouw en de parkeernormen van de locaties in het Stadshart. De insprekers, meestal bewoners van de Binnenstad, als ook de oppositiepartijen Zo!Zoetermeer, SP, Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) en PVV trokken fel van leer. Op sommige locaties hoogbouw realiseren is onaanvaardbaar en ook de lage parkeernorm is voor hen veel te laag en onrealistisch.

Ons standpunt. 

Iedereen wil (minimaal) 10.000 nieuwe woningen in Zoetermeer. De weilanden, zoals we die vroeger in Rokkeveen en Oosterheem hadden, zijn er niet meer. Dus, we zullen binnenstedelijk moeten bouwen. Dat betekent, dat we de hoogte in moeten. Zeker in de binnenstad. Verder zien we een trend, die van autobezit naar autogebruik gaat. Er zijn voldoende mensen, die graag in de binnenstad willen wonen met een goed aanbod aan winkels, horeca, theater en een goed hoogwaardig Openbaar Vervoer. Dat zijn mensen, die gebruik gaan maken van deelauto’s, als ze naar plek willen, waar het OV niet of moeilijk komt.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat bij al deze ontwikkelingen het groen, de duurzaamheid en klimaatadaptatie een prominente rol speelt. Hiervoor hebben we samen met de overige coalitiepartijen en de PvdA een motie ingediend met bovenstaande strekking. En die heeft het met een ruime meerderheid gehaald.

Verder vinden we het belangrijk, dat de samenspraak serieus gevoerd wordt. Duidelijk aangeven wat de kaders zijn, waarbinnen de samenspraak plaats vindt. Uiteindelijk moet een evenwichtige afweging gemaakt worden tussen individueel en stedelijk belang.

Van de SP kregen we nog het verwijt, dat op deze locaties geen goedkope huur gerealiseerd zal worden. Echter, op 6 locaties zal wel degelijk goedkope huur gerealiseerd worden. Alleen, het precieze aantal is nog niet bekend. En door de bouw van midden huurwoningen, kan de doorstroming op gang komen.

En nu?

Het raadsvoorstel is aangenomen. Alle amendementen en moties van de oppositie zijn verworpen. Naast onze motie “Expliciet aandacht voor groen, duurzaamheid en klimaatadapatie” is een motie van het CDA “Omgeving betrekken”, aangenomen. Deze motie is door alle coalitiepartijen ingediend.

Dit alles betekent zeker niet dat op korte termijn op deze locaties gebouwd zal worden. Voor alle 14 locaties zal eerst een serieuze projectontwikkelaar gevonden moeten worden en dan moet het bestemmingsplan per locatie worden aangepast. Op een aantal locaties is grote weerstand van de omwonenden te verwachten. Dat worden trajecten tot en met de Hoge Raad.

Dus, of dit een versnelling is, is nog de vraag.
Volgens ons dient het college alle inspanningen te richten op die locaties, die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.