Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Schuldhulpverlening net even anders

In veel gevallen zijn mensen in de schuldhulpverlening begonnen met een relatief kleine schuld. Niet zelden draagt de overheid bij aan de schuldengroei. De gemeente kan beter de schuld direct aflossen en een afbetalingsregeling organiseren. In bijzondere gevallen kan er ook terugbetaling plaatsvinden door het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Hulpverleners krijgen een bureaucratievrij budget om maatwerk te leveren, zodat hulpverlener en cliënt samen kunnen bepalen wat de cliënt nodig heeft. In de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties worden het voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek opgenomen.

  • Passende ondersteuning op basis van besteedbaar inkomen

De minimaregelingen stoppen bij 120% van de bijstandsnorm, terwijl armoede ook optreedt boven deze inkomensnorm. Door beter te kijken naar het besteedbaar inkomen leveren we maatwerk aan deze groep mensen.

  • Uitbreiding kindpakket

Op dit moment zijn er al veel voorzieningen in het kindpakket, maar om voor de kinderen echt een verschil te kunnen maken is verdere uitbreiding nodig.

  • Vereenvoudiging minima-regelingen

Ongeveer eenderde van de mensen die aanspraak maken op minimaregelingen worden op dit moment niet bereikt. We gaan aan de slag, zodat deze mensen wel de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

  • Meer aandacht voor ZZP’ers

Ook onder ZZP’ers komt armoede voor. Zij vallen vaak buiten de minimaregelingen. Veel oorspronkelijk medewerkers zijn ZZP’er geworden. GroenLinks wil dat er voor deze groep voorzieningen komen om de nood te verzachten.

  • Bijstand met perspectief

GroenLinks is tegen een verplichte tegenprestatie, waarmee mensen gedwongen worden om te werken met een uitkering, zonder dat dit leidt tot een zelfstandig inkomen. We verzetten ons tegen werken zonder loon voor mensen met een bijstandsuitkering als verdienmodel voor werkgevers.

  • Humane reactivering

Cliënten van de gemeente worden humaan en respectvol behandeld. Reactivering mag geen straf zijn. Mensen die ver afstaan van de arbeidsmarkt stimuleren we om vrijwillig actief deel te nemen aan de samenleving.

  • Reactivering ook voor niet-uitkeringsgerechtigden

Niet-uitkeringsgerechtigden, met arbeidsverleden, hebben geen aanspraak op een uitkering bijvoorbeeld omdat de partner een inkomen heeft. Omdat dit vaak tot grote financiële en sociale problemen leidt, worden deze mensen ook bij hun reactivering ondersteund.