Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Meer integrale kindcentra

De gemeente maakt samen met het onderwijs een plan om in 2030 alle Zoetermeerse scholen om te bouwen tot integrale kindcentra met een bijpassend en overkoepelend leerplan. Hier is ook ruimte voor kinderen met een beperking.

 • Uitbreiding passend onderwijs

Samen met onderwijsinstellingen en het zorgveld wordt gezocht naar oplossingen om meer leerlingen in Zoetermeer een plek in het passend onderwijs te kunnen geven.

 • Aansluiten op belevingswereld jongeren

De gemeente zorgt in samenwerking met jongerenwerk en scholen voor uitdagende leertrajecten en stageprojecten voor jongeren.

 • Inschakelen van het bedrijfsleven

Voor vroegtijdig schoolverlaters en leerlingen die beter leren in de praktijk, worden samen en in overleg met het bedrijfsleven stage- en leerplekken ingericht.

 • Duurzame gebouwen en schoolterreinen

Alle nieuwe schoolgebouwen zijn energieneutraal en aardgasvrij. Voor de bestaande gebouwen wordt een plan gemaakt om ze te verduurzamen. Zoetermeer sluit zich hiertoe aan bij de Green Deal Scholen. Schoolpleinen worden groen ingericht.

 • Wegwerken van wachtlijsten

Op dit moment zijn er flinke wachtlijsten. Het wachten op hulpverlening kan de problemen die kinderen hebben vergroten, waardoor het beroep op en de wachtlijsten voor intensievere zorg stijgt. Voor kinderen, die intensievere zorg nodig hebben zal altijd passende zorg beschikbaar zijn.

 • Verlengde jeugdhulp voor jongvolwassenen

We verlengen de jeugdzorg tot 23 jaar voor jongeren boven de 18, wanneer zij nog niet goed zijn voorbereid op hun toekomst. Dit betekent dat de jongere tenminste een plek om te wonen, een vorm van inkomen, een vorm van dagbesteding en een sociaal netwerk moet hebben.

 • Minder drempels voor GGZ-hulp jongvolwassenen

Voor jongeren tot 23 jaar aan wie GGZ-hulp wordt verleend, wil GroenLinks de eigen bijdrage afschaffen. De financiële effecten van de huidige eigen bijdrage in de GGZ-zorg levert veel jongeren stress op en kan zorgen voor terugval naar zwaardere vormen van hulp.

 • Ook samenspraak in de jeugdzorg

Elke jongere van boven de 12 krijgt een belangrijke stem in zijn of haar behandeling. We maken ook meer gebruik van de expertise van mensen die jeugdhulp hebben gehad. Hiermee wordt er minder over dan mét jongeren gesproken en wordt de zorg effectiever.

 • Betere ondersteuning voor professionals

We streven naar verlaging van de werkdruk voor professionals, zodat er meer ruimte komt voor bijscholing, onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie.

 • Betere afstemming in het sociaal domein

Problemen die kinderen hebben, staan vaak niet op zichzelf. Bij de behandeling van de kinderen, wordt ook de sociale omgeving van het kind betrokken, zodat de zorg effectiever kan zijn.